Wsparcie prawne dla wierzycieli

Podstawowym celem każdego wierzyciela jest uzyskanie maksymalnego zaspokojenia własnych roszczeń. W nowej regulacji prawnej istnieje możliwość złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego przez wierzyciela osobistego dłużnika niewypłacalnego. Taki wniosek musi wykazywać niewypłacalność dłużnika, jednak praktyka pokazuje, że bez odpowiedniej pomocy nie jest łatwo skorzystać ze wszystkich praw, jakie (teoretycznie) daje znowelizowane prawo restrukturyzacyjne. Jako licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni oferujemy wsparcie i ochronę praw wierzycieli – o ile to możliwe i ekonomicznie uzasadnione – poprzez uchronienie dłużnika przed likwidacją.

Nasze doradztwo obejmuje między innymi:

  • przeprowadzanie audytów prawno-finansowych i analizę struktury wierzytelności wraz z wyborem optymalnego trybu dochodzenia roszczeń ze strony wierzyciela z uwzględnieniem możliwości negocjacji, windykacji lub postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych;
  • przygotowywanie wniosków o upadłość dłużnika;
  • przygotowywanie wniosków o otwarcie postępowania sanacyjnego;
  • kompleksową obsługę formalną, prawną i administracyjną procesu upadłości lub restrukturyzacji;
  • stałe reprezentowanie wierzycieli i ich interesów na zgromadzeniach wierzycieli i w radzie wierzycieli, w tym reprezentowanie wierzyciela w charakterze przewodniczącego rady wierzycieli;
  • utrzymywanie bieżącego kontaktu z sędzią-komisarzem oraz organami postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych;
  • kompleksowe wsparcie prawne i obsługę windykacji należności na drodze sądowej i pozasądowej;
  • reprezentację w negocjacjach z podmiotami zainteresowanymi zakupem przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa bądź wybranych składników masy upadłości – w tym również w formule pre-packu;
  • reprezentację w sporach przed sądami oraz organami z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego, w tym m.in. spory korporacyjne, spory z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, w ramach umów zawieranych w reżimie zamówień publicznych, spory z zakresu prawa pracy, spory gospodarcze;
  • porady i obsługę spraw z zakresu prawa karnego i karnego-gospodarczego, z uwzględnieniem reprezentacji członków zarządu i organów spółek kapitałowych w sprawach związanych z odpowiedzialnością karną za działalność spółki oraz podejrzanych i oskarżonych o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne na wszystkich etapach postępowania.
Untitled design (33)

pre-pack, czyli przygotowana likwidacja

Procedura przygotowanej likwidacji w postępowaniu upadłościowym (czyli pre-pack) pozwala na sprzedaż zadłużonego przedsiębiorstwa konkretnemu, wskazanemu we wniosku nabywcy, bez konieczności przeprowadzania postępowania upadłościowego. Takie płynne przejęcie zadłużonej firmy, mimo, iż dokonywane jest w ramach postępowania upadłościowego, to jednak jego skutki oraz charakter mają zgoła odmienny wydźwięk niż typowa „likwidacja”. W wyniku poprawnie przeprowadzonego postępowania pre-pack przedsiębiorstwo nie tylko jej nie ulega, ale także ma szansę na dalsze funkcjonowanie pod zarządem nowego właściciela, ale w oparciu o dotychczasowe zasoby czy zespół i – co istotne – bez obciążających długów.

Pre-pack to instytucja prawa upadłościowego, która funkcjonuje w Polsce od 1 stycznia 2016. i została zapożyczona z anglosaskiego porządku prawnego, gdzie nazywana jest pre-packaged insolvency. Pre-pack zakłada złożenie wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości jednoczesnego wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży przedsiębiorstwa, jego części albo istotnych składników majątkowych np. nieruchomości.

W ramach tej procedury wskazuje się konkretnego nabywcę (często głównego wierzyciela) bez organizowania przetargu, zaś cenę nabycia determinuje dołączana do wniosku wycena sporządzona przez biegłego sądowego i kwota możliwa do uzyskania w ramach standardowego postępowania upadłościowego. Założeniem pre-packu jest bowiem uzyskanie ze sprzedaży kwoty wyższej niż w przypadku likwidacji masy upadłości na zasadach ogólnych. 

pre-pack po zmianach

W projekcie ustawy z dnia 6 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i niektórych innych ustaw, przewidzianych zostało szereg zmian w sposobie uregulowania likwidacji przygotowanej. Wprowadzone poprawki (m.in. możliwość zbycia majątku w trybie likwidacji przygotowanej na rzecz kilku nabywców, możliwość składania zażalenia przez dłużnika, obowiązek złożenia wadium w celu ograniczenia liczby wniosków od podmiotów niezdolnych do sfinansowania zakupu czy obligatoryjne ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego podczas procedury pre-pack) mają na celu usprawnienie postępowania, uniemożliwienie jego sztucznego przedłużania, a także zwiększenie jego transparentności.

REVESTO (5)

chcesz wiedzieć więcej?

umów spotkanie bezpośrednio z doradcą restrukturyzacyjnym