Doradcy restrukturyzacyjni dla firm w kryzysie

Oferujemy pomoc przedsiębiorcom zagrożonym niewypłacalnością i firmom w kryzysie. Sporządzamy plany i wnioski restrukturyzacyjne. Kompleksowo reprezentujemy w toku postępowania restrukturyzacyjnego przed sądem, wierzycielami i urzędami.

Restrukturyzacja zadłużenia to nic innego, jak zmiana warunków spłaty podsiadanego kredytu lub innych zobowiązań finansowych. Co ważne, duże instytucje finansowe niechętnie zrzekają się swoich wierzytelności czyli pieniędzy, które należą im się od dłużników. W wyjątkowych sytuacjach wyrażana jest zgoda na umorzenie części zadłużenia np. odsetek. Zgoda na takie rozwiązanie pojawia się, gdy negocjacje są prowadzone w sposób profesjonalny i gdy widać szansę na odzyskanie chociaż części wierzytelności.

Dzięki szerokiemu doświadczeniu zespołu Revesto S.A., nasze doradztwo nie ogranicza się tylko do doraźnego rozwiązywania problemów, ale do wypracowania rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców w długofalowej perspektywie

 

Procedura restrukturyzacji firmy może okazać się niezbędna, gdy pojawią się negatywne sygnały dotyczące kondycji finansowej firmy lub ogólnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Może mieć to miejsce na skutek np. utraty kontrahenta, wprowadzenia przez ustawodawcę regulacji podatkowych, kryzysu w danej branży, zaległościami finansowymi, redukcją pracowników czy kłopotami z wyegzekwowaniem płatności.

Do niedawna jedyną opcją dla spółek było ogłoszenie upadłości. Od stycznia 2016 weszła jednak w życie ustawa umożliwiająca rozpoczęcie restrukturyzacji spółki.

Czyli rozpoczęcie w firmie przemian prawno-finansowych, które mają na celu powrót spółki do kondycji finansowej i sprawności sprzed kryzysu.

Naszym klientom zapewniamy pełną i kompleksową analizę ich sytuacji prawnej pod kątem istnienia ustawowych przesłanek niewypłacalności oraz związanych z tym zagrożeń, ze szczególnym uwzględnieniem ekonomicznych aspektów postępowania oraz odpowiedzialności organów przedsiębiorcy za cały proces. Zwracamy także uwagę na ochronę prawną członków organów zarządów przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością, w szczególności członków zarządów spółek kapitałowych. 

Zakres usług w zakresie restrukturyzacji 

Revesto S.A. oferuje pomoc m.in. w zakresie:

 • bieżącej obsługi przedsiębiorców i Klientów indywidualnych zagrożonych nierentownością, a w razie potrzeby inicjacji postępowania upadłościowego;
 • oceny zawartych umów i wynikających z nich skutków w przypadku upadłości;
 • doradztwa w toku bieżących postępowań upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych;
 • pełnego doradztwa w zakresie postępowań likwidacyjnych spółek;
 • doradztwa prawnego z zakresu postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających;
 • prowadzenia procesów fuzji i przejęć związanych z niewypłacalnymi spółkami;
 • wsparcia członków Zarządu w postępowaniach z zakresu odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz przed skutkami zwłoki w złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • negocjacji i zawierania układów z wierzycielami, optymalizacji kosztów i prawnych zabezpieczeń finansowania zobowiązań;
 • reprezentacji Klientów przed Sądem w postępowaniach upadłościowych;
 • ustanawiania, rejestracji i realizacji zabezpieczeń wierzytelności (zastawy, zastawy rejestrowe, przewłaszczenie na zabezpieczenie etc.).

schemat działania:

 • Ocena danych finansowych i sytuacji firmy

Analiza sytuacji zewnętrznej i wewnętrznej przedsiębiorstwa poprzez m.in. analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej, efektywności działalności operacyjnej, strategii rozwoju, wykorzystania w przedsiębiorstwie nowych technologii. Zlokalizowanie problemów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Badanie dokumentów takich jak: wprowadzenia do sprawozdania, bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, zastawienia zmian w kapitale własnym, informacji zawartych w dodatkowych informacjach i objaśnieniach. Ocena działalności finansowej, operacyjnej i inwestycyjnej.

 • Wybór odpowiedniego postępowania restrukturyzacyjnego

Zaproponowanie właściwej procedury restrukturyzacyjnej, wybranej w oparciu o wynik przeprowadzonej analizy danych finansowych przedsiębiorstwa, w sposób umożliwiający szybkie przywrócenie płynności w przedsiębiorstwie. Możliwość wyboru jednego z następujących postępowań: postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego.

 • Przygotowanie planu restrukturyzacji

Opracowanie planu strategicznego zawierającego cele, metody i środki pozwalające na zrealizowanie celów wybranego postępowania restrukturyzacyjnego. Plan restrukturyzacyjny stanowi podstawę wypracowania możliwości zawarcia porozumienia z wierzycielami.

 • Doradztwo i nadzór nad prowadzonym postępowaniem restrukturyzacyjnym

Prowadzenie negocjacji z wierzycielami, negocjowanie tzw. umów „standstill”, których celem jest dobrowolne zaniechanie podejmowania przez wierzycieli działań windykacyjno-egzekucyjnych i podjęcie rozmów prowadzących do restrukturyzacji zadłużenia. Pomoc we drożeniu komunikacji kryzysowej. Reprezentacja dłużnika w kontaktach z sądem oraz nadzorcą sądowym, nadzorcą układu lub zarządcą.

 • Zawarcie układu z wierzycielami

W przypadku wyboru postępowania o zatwierdzenie układu pełnimy funkcję nadzorcy układu na podstawie umowy zawieranej z dłużnikiem. Na tym etapie sporządzamy plan restrukturyzacyjny, przygotowujemy propozycje układowe, ustalamy dzień układowy, zbieramy głosy wierzycieli, przeprowadzamy głosowanie nad układem na zgromadzeniu wierzycieli, składamy do sądu wniosek o zatwierdzenie układu.

FIRMA MA KŁOPOTY? jesteś członkiem zarządu?

porozmawiaj z doradcą restrukturyzacyjnym