Dla sądów restrukturyzacyjnych

Revesto Doradcy Restrukturyzacyjni S.A. to rozwijająca się firma prawnicza, której unikalnym filarem jest wiedza współpracujących prawników i menadżerów. Nasze szeregi zasilają doświadczeni specjaliści z prawa, finansów, ekonomii, rachunkowości i zarządzania, dla których bardzo istotna jest skuteczność działań oraz jakość świadczonych usług. Zbudowaliśmy młodą kadrę, która radzi sobie z najtrudniejszymi przedsięwzięciami, stosując innowacyjne metody pracy oraz zarządzania restrukturyzacją.

 

Nasza praktyczna wiedza z zarządzania firmami w połączeniu ze specjalizacją prawniczą w dziedzinie upadłości i restrukturyzacji pozwala wypełniać rolę syndyka, nadzorcy lub zarządcy w sposób efektywny i ukierunkowany i cel. Ponadto współpracujemy z profesjonalnymi kancelariami prawnymi, kancelariami doradztwa podatkowego, biegłymi sądowymi, finansistami, rzeczoznawcami majątkowymi oraz licznymi specjalistami z zakresu prawa gospodarczego, co zapewnia świadczenie usług w pełnym i kompleksowym zakresie na najwyższym poziomie, przy zachowaniu zasady ograniczonych kosztów.

 

Główną działalnością spółki Revesto Doradcy Restrukturyzacyjni S.A. jest kompleksowe prowadzenie postępowań upadłościowych i naprawczych.

Pełnimy role i występujemy jako:

czyli organ występujący w postępowaniu upadłościowym, wyznaczany w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości. W sprawach dotyczących masy upadłości dokonuje czynności w imieniu własnym na rachunek upadłego. Niezwłocznie po ogłoszeniu upadłości obejmuje majątek upadłego, zarządza nim, zabezpiecza przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabraniem go przez osoby postronne, a następnie przystępuje do jego likwidacji, zawiadamiania również wierzycieli o ogłoszeniu upadłości. Może udzielać pełnomocnictw, a na jego wniosek lub z urzędu sędzia komisarz może powołać jego zastępcę. 

podmiot występujący zarówno w postępowaniu upadłościowym jak i restrukturyzacyjnym. Jego ustanowienie wiąże się z zabezpieczeniem majątku dłużnika. Podejmuje czynności nadzorcze, wyraża zgodę na dokonanie przez dłużnika czynności przekraczających zwykły zarząd. Działa do dnia ogłoszenia postępowania upadłościowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego.

organ pozasądowy występujący w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Wybierany jest bezpośrednio przez dłużnika, z którym zawiera umowę i na jej podstawie pełni swoją funkcję. Sprawuje nadzór nad dłużnikiem, kontroluje dokonywane przez niego czynności, w szczególności sprawdza czy mienie które nie stanowi części przedsiębiorstwa dłużnika, jest dostatecznie zabezpieczone przed zniszczeniem lub utratą. Do jego głównych zadań należy między innymi sporządzenie planu restrukturyzacyjnego, przygotowanie z dłużnikiem propozycji układowych, sporządzenie spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych, współpraca z dłużnikiem w zakresie sprawnego i zgodnego z prawem zbierania głosów przy zachowaniu praw wierzycieli.

organ pozasądowy występujący w przyspieszonym postępowaniu układowym oraz w postępowaniu układowym. Wyraża zgodę na dokonanie przez dłużnika czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem. Do jego głównych zadań należy zawiadomienie wierzycieli o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, sporządzenie planu restrukturyzacyjnego i spisu wierzytelności, ocena propozycji układowych, a w razie potrzeby doradztwo w zakresie ich zmiany w celu zapewnienia zgodności z prawem i możliwości ich wykonania, podejmowanie działań w celu złożenia przez wierzycieli możliwie największej liczby ważnych głosów, udział w zgromadzeniu wierzycieli oraz złożenie opinii o możliwości wykonania układu, a w przyspieszonym postępowaniu układowym również sporządzenie spisu wierzytelności spornych.

organ pozasądowy występujący przede wszystkim w postępowaniu sanacyjnym. Powoływany w postanowieniu o otwarciu postępowania sanacyjnego. Obejmuje zarząd masą sanacyjną, zarządza nią, sporządza spis inwentarza wraz z oszacowaniem, sporządza i realizuje plan restrukturyzacyjny. Działa w imieniu własnym na rachunek dłużnika. Zarządca może występować w przyspieszonym postępowaniu układowym oraz postępowaniu układowym, w sytuacji odebrania dłużnikowi prawa zarządu własnym majątkiem

Nasze atuty:

DOŚWIADCZENIE 100%

Nic nie zastąpi praktycznego doświadczenia. Wieloletnie świadczenie usług prawnych, a także zasiadanie w zarządach firm i pełnione stanowiska kierownicze spowodowały, że nasz Zespół dysponuje unikalnymi umiejętnościami pozwalającymi znaleźć rozwiązanie w nawet najtrudniejszej sytuacji. Połączenie naszego doświadczenia z zakresu biznesu i praktycznych aspektów zarządzania spółkami z wiedzą prawniczą to nieoceniony atut.

UPRAWNIENIA 100%

Członkowie zarządu Revesto S.A. posiadają Licencje Doradców Restrukturyzacyjnych, uprawniające do wykonywania czynności syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy oraz oczywiście doradcy restrukturyzacyjnego.

WSPÓŁPRACA 100%

Możemy być specjalistami w wielu dziedzinach prawa, jednak nie możemy znać się na wszystkim. Uważamy, że warto więc otaczać się kompetentnymi osobami z innych branż. Słuchając specjalistów posiadających rozległą wiedzę w danej tematyce, sami również się uczymy. Współpracujemy z księgowymi, biegłymi rewidentami, audytorami, konsultantami ds. finansów czy interim menadżerami. 

EFEKTYWNOŚĆ 100%

Postępowanie upadłościowe powinno być efektywne i nie sprowadzać się tylko i wyłącznie do przeprowadzenia procedury upadłościowej. Przedsiębiorstwa w upadłości należy traktować jak organizację w kryzysie i w taki sposób przeprowadzać postępowania upadłościowe, aby sprzedaż majątku dokonana została z uwzględnieniem wszelkich czynników ekonomicznych, nie ograniczając się do przeprowadzenia procedury sądowej.

WIEDZA 99%

Nieustannie się uczymy. Stale obserwujemy i aktualizujemy naszą wiedzę gospodarczo-prawną, uczestniczymy w studiach podyplomowych, szkoleniach i konferencjach, a także pogłębiamy znajomość zagadnień upadłości i restrukturyzacji, aby móc proponować rozwiązania, które okażą się najbardziej skuteczne.