Dla akcjonariuszy

30.09.2020 r. Ogłoszenie dla akcjonariuszy REVESTO DORADCY RESTRUKTURYZACYJNI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. KRS 0000713611. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycznia 2018 r. 

 

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE 

Zarząd spółki pod firmą Revesto Doradcy Restrukturyzacyjni Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000713611, dalej „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Puławska 39 lok. 40, 02-508 Warszawa. Niniejsze wezwanie jest 1 z 5.

 

Link do wydania MSIG: >>klik<<